Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

 

ΑΡΘΡΟ 1

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

 

Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (ΜΟΝΤΕΡ), ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ», βάσει του Ν.2121/93 άρθρο 34 παρ.2 που θα λειτουργεί ως οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Στις συναλλαγές του με το εξωτερικό ο Συνεταιρισμός θα χρησιμοποιεί την εις την Αγγλική γλώσσα απόδοση της επωνυμίας του.

 

Β. Ο Συνεταιρισμός λειτουργεί σε πανελλήνια βάση και εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων. Έδρα του Οργανισμού λογίζεται η έδρα που ήθελε αποφασίσει το Δ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία και εγκρίνει η Γενική Συνέλευση. Η Εγκατάσταση εντός των ορίων της έδρας αποφασίζεται από το Δ.Σ με απόλυτη πλειοψηφία. Για την μεταβολή της εγκατάστασης εκτός των ορίων του Δήμου Αθηναίων απαιτείται η έγκριση της Γ.Σ.

Για την πρόβλεψη αγοράς ιδιόκτητης στέγης συγκροτείται πενταμελής επιτροπή από τρία (3) μέλη του Δ.Σ. και δύο (2) μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου. Μετά από έρευνα αγοράς και αιτιολογημένη εισήγηση προς το Δ.Σ. τα μέλη του Δ.Σ. δύνανται να προβούν στην αγορά εάν και εφ’ όσον προς αυτό συναινέσει προηγουμένως  και η Γενική Συνέλευση.

 

 

ΑΡΘΡΟ 2

 

ΣΚΟΠΟΣ

 

Α) Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η διαχείριση και προστασία των περιουσιακών πνευματικών δικαιωμάτων των διευθυντών φωτογραφίας, των σκηνογράφων, επεξεργαστών τελικής σύνθεσης (μοντέρ) εφεξής καλούμενων μοντέρ, ηχοληπτών, ενδυματολόγων.

 

Β)   Για την πραγματοποίηση του σκοπού του ο Συνεταιρισμός:

1. διαχειρίζεται τα περιουσιακά δικαιώματα που του έχουν ανατεθεί για διαχείριση σύμφωνα  με τη σύμβαση ανάθεσης. Προς το σκοπό αυτό καταρτίζει συμβάσεις με τους χρήστες για τους όρους εκμετάλλευσης των έργων καθώς και για την οφειλόμενη αμοιβή,

2. καθορίζει δια αμοιβολογίου και ανά κατηγορία πνευματικών έργων την αμοιβή των πνευματικών δημιουργών, οι οποίοι του έχουν αναθέσει τη διαχείριση και προστασία των έργων τους,

3. συνάπτει συμβάσεις με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των χρηστών και εάν δεν υπάρχουν, απευθείας με τους χρήστες, για τον καθορισμό των ελαχίστων ορίων της αμοιβής και των όρων εκμετάλλευσης των έργων,

4. εισπράττει τις αμοιβές πνευματικών δικαιωμάτων των συνεταίρων, καθώς και την εύλογη αμοιβή, που προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ. 3 του Ν.2121/1993 ως αποζημίωση για την ελεύθερη αναπαραγωγή των έργων,

5. διανέμει τα εισπραχθέντα δικαιώματα, αφού προηγουμένως αφαιρέσει το ποσοστό για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης του Οργανισμού,

6. συνάπτει συμβάσεις αμοιβαιότητας με αλλοδαπούς οργανισμούς για τη διαχείριση, είσπραξη και διανομή των δικαιωμάτων,

7. προβαίνει σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών,

8. ενεργεί με σύμπραξη της δημόσιας αρχής ή κατά τη διαδικασία του άρθρου 64 του Ν.2121/1993 τους αναγκαίους ελέγχους σε καταστήματα πώλησης ή ενοικίασης ή δανεισμού αντιτύπων ή δημόσιας εκτέλεσης των έργων που προστατεύει για να διαπιστώνει, εάν οι πράξεις αυτές δεν προσβάλλουν τα δικαιώματα των δημιουργών

9. παρέχει κάθε νομική βοήθεια στους συνεταίρους για τα πνευματικά δικαιώματα που του έχουν μεταβιβαστεί καταπιστευτικώς και τα οποία διαχειρίζεται,

10. διοργανώνει και μετέχει σε συνέδρια που αφορούν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης και προβαίνει σε εκδόσεις κάθε είδους στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των στόχων του.

11. συμβάλλει στην κοινωνική προστασία των συνεταίρων και των οικογενειών τους

12. προβαίνει σε κάθε επιβεβλημένη ή επιτρεπτή στα πλαίσια του νόμου και των ορίων της προστασίας των δικαιωμάτων των συνεταίρων ενέργεια, ακόμη και αν ρητώς δεν αναφέρεται στο άρθρο αυτό.

 

 

ΑΡΘΡΟ 3

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ

 

 

Α) Το κεφάλαιο του Συνεταιρισμού είναι μεταβλητό. Χωρίζεται σε ίσες μερίδες αξίας 30 ευρώ που ενσωματώνονται σε ονομαστικούς τίτλους της ίδιας αξίας. Η πραγματική αξία της συνεταιριστικής μερίδας αναπροσαρμόζεται στο άρτιο υποχρεωτικά ανά διετία ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και με βάση τον επίσημο μέσο πληθωρισμό της διετίας που πέρασε. Η διαφορά αυτή θα φαίνεται σε ειδικό αποθεματικό υπέρ το άρτιο. Κάθε τίτλος φέρει την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

 

Β) Κάθε συνέταιρος εγγράφεται για μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, η καταβολή της οποίας πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα με την εγγραφή του συνεταίρου. Οι κληρονόμοι και κληροδόχοι των συνεταιριστικών μερίδων αποκτούν την ιδιότητα του συνεταίρου, εφόσον πληρούν τις σχετικές που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Εάν μία συνεταιριστική μερίδα μεταβιβάζεται αιτία θανάτου σε περισσότερους δικαιούχους, αυτοί ορίζουν ένα κοινό εκπρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του συνεταίρου.

 

Γ) Ο Συνεταιρισμός δεν μπορεί να αποκτήσει συνεταιριστικές μερίδες παρά μόνο από χαριστική αιτία (ή ως κληροδότημα).  

 

Δ) Σε περίπτωση αποχώρησης ή αποκλεισμού ή μη απόκτησης της ιδιότητας του συνεταίρου δύναται να υπάρχει αξίωση μόνο για απόδοση της ονομαστικής αξίας της συνεταιριστικής μερίδας που είχε εισφέρει.

 

ΑΡΘΡΟ 4

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

Η διάρκεια του Συνεταιρισμού ορίζεται σε εκατό (100) έτη από την ημέρα καταχώρησης του ιδρυτικού καταστατικού στο μητρώο του αρμόδιου Ειρηνοδικείου.

 

ΑΡΘΡΟ 5

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Α) Οι συνέταιροι αναθέτουν στο Συνεταιρισμό τη διαχείριση και προστασία του συνόλου  των πνευματικών δικαιωμάτων, των οποίων είναι δικαιούχοι. Για το σκοπό αυτό υπογράφουν με τον Συνεταιρισμό Σύμβαση Ανάθεσης, τριετούς διάρκειας, οι όροι της οποίας εγκρίνονται και τροποποιούνται από τη Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 14.

 

Β) Ο Συνεταιρισμός υποχρεούται να αποδεχθεί την ανάθεση διαχείρισης και μερικών μονάχα από τις αναφερόμενες στη Σύμβαση Ανάθεσης εξουσίες εκμεταλλεύσεως του περιουσιακού δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας του δικαιούχου, εφόσον ο δικαιούχος απευθύνει εγγράφως σχετικό αίτημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τούτο κρίνει ότι δια της αιτούμενης μερικής διαχείρισης ορισμένων μόνο εξουσιών εκμετάλλευσης δεν διακυβεύεται η διαπραγματευτική έναντι των χρηστών ισχύς του Συνεταιρισμού και εν γένει δεν παραβλάπτεται η αποτελεσματική συλλογική διαχείριση που ασκείται από τον Συνεταιρισμό. Η ως άνω μερική διαχείριση ορισμένων μόνο εξουσιών αφορά πάντως στο σύνολο των Έργων του δημιουργού καθώς και σ’ εκείνα που πρόκειται να δημιουργήσει κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Ανάθεσης. Με την κατάθεση της αίτησης στον συνεταιρισμό  και τη σύναψη της Σύμβασης Ανάθεσης, ο δικαιούχος υποχρεούται να παραδώσει στο Συνεταιρισμό αναλυτικό κατάλογο όλων των έργων τα οποία έχει δημιουργήσει. Ο ανωτέρω κατάλογος πρέπει να ενημερώνεται από τον δικαιούχο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Ανάθεσης.

 

Γ) Στην περίπτωση κατά την οποία δικαιούχος απευθύνει εγγράφως αίτημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού για να του επιστραφεί συγκεκριμένη εξουσία εκμετάλλευσης του περιουσιακού δικαιώματος της πνευματικής του ιδιοκτησίας από τις ανατεθείσες για διαχείριση κατά τα οριζόμενα στη Σύμβαση Ανάθεσης προκειμένου να την διαχειριστεί ατομικά και για μία ή περισσότερες συγκεκριμένες χρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αποδεχθεί την επάνοδο της εν λόγω εξουσίας εκμετάλλευσης στο δικαιούχο για μία ή περισσότερες συγκεκριμένες χρήσεις, εφόσον κρίνει ότι δια της κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο επανόδου της εν λόγω εξουσίας στο δικαιούχο δεν διακυβεύεται η διαπραγματευτική έναντι των χρηστών ισχύς του Συνεταιρισμού και εν γένει δεν παραβλάπτεται η αποτελεσματική συλλογική διαχείριση που ασκείται από το Συνεταιρισμό.                 

 

 Δ) Για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων επί των έργων του δικαιούχου που έχουν συμπεριληφθεί στο ρεπερτόριο του Συνεταιρισμού, ο δικαιούχος καταβάλει στο Συνεταιρισμό ένα ποσό που υπολογίζεται κάθε φορά βάσει ποσοστού επί του συνόλου των αποδοτέων στο Συνέταιρο εισπράξεων, όπως αυτό καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τρόπο γενικό για το σύνολο των δημιουργών της κάθε κατηγορίας και για κάθε τρόπο εκμετάλλευσης χωριστά. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Συνεταιρισμός εισπράττει πνευματικά δικαιώματα δημιουργού που δεν είναι συνεταίρος ή πνευματικά δικαιώματα συνεταίρου για έργα, που αυτός δεν έχει συμπεριλάβει στο ρεπερτόριο του Συνεταιρισμού, ο Συνεταιρισμός δικαιούται να παρακρατεί ένα ποσό που υπολογίζεται κάθε φορά βάσει ποσοστού επί του συνόλου των αποδοτέων στο δημιουργό εισπράξεων. Το ύψος του εν λόγω ποσοστού καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τρόπο γενικό για το σύνολο των δημιουργών της κάθε κατηγορίας και για κάθε τρόπο εκμετάλλευσης χωριστά. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους το Διοικητικό Συμβούλιο τροποποιεί ή επιβεβαιώνει τα ισχύοντα ποσοστά εξόδων διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά στοιχεία της διαχειριστικής χρήσης που έχει λήξει.  

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6

 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

 

Α) Μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του συνεταίρου, οι πνευματικοί δημιουργοί συμβολών οπτικοακουστικών έργων και οι κληρονόμοι αυτών.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση δε μπορούν να αρνηθούν την εγγραφή στο Συνεταιρισμό των πνευματικών δημιουργών  ή των κληρονόμων τους,  παρά μόνο για σπουδαίο λόγο.

 

Β) Δεν μπορούν να αποκτήσουν ή χάνουν την ήδη αποκτηθείσα ιδιότητα συνεταίρου όσοι:

1.  συμμετέχουν σε άλλο Οργανισμό Συλλογικής διαχείρισης με τον ίδιο σκοπό

2. διετέλεσαν μέλη άλλου Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και αποχώρησαν χωρίς να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους ή διεγράφησαν από αυτόν λόγω καταδίκης για ποινικά αδικήματα ή για διαχειριστικές ατασθαλίες,

3. με τελεσίδικη δικαστική απόφαση καταδικάστηκαν για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 66 του Ν.2121/1993,

4. ασκούν επιχείρηση όμοια προς τον κύριο σκοπό του Συνεταιρισμού,

5. ενήργησαν αποδεδειγμένα εναντίον των συμφερόντων του Συνεταιρισμού. 

 

Γ) Για να εγγραφεί ένας δημιουργός ως συνέταιρος απαιτείται:

1. να υποβάλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με κατάλογο δημοσιευθέντων έργων, το οποίο και αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίαση. Η εγγραφή νέων μελών φέρεται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει, ύστερα από σχετική γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, και για τις αιτήσεις εγγραφής μελών που δεν έγιναν τυχόν δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η δυνατότητα ανάδειξης τους σε όργανα του Συνεταιρισμού επιτρέπεται μετά την έγκριση της αίτησης εγγραφής  από τη Γενική Συνέλευση.

 

2. να υπογράψει τη Σύμβαση Ανάθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού.

 

3. να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής που ανέρχεται σε 60 ευρώ. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής αναπροσαρμόζεται ανά διετία ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με βάση το μέσο πληθωρισμό της διετίας που πέρασε.

 

 

ΑΡΘΡΟ 7

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

 

Όλοι οι συνεταίροι δικαιούνται:

1. να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διοικητικά όργανα του Συνεταιρισμού, να ζητούν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, να διατυπώνουν τις απόψεις τους για τους γενικούς κανόνες καθορισμού του ύψους των αμοιβών και τις μεθόδους είσπραξης και διανομής τους, καθώς και για άλλα θέματα σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία των έργων τους,

2. να απολαμβάνουν των επιδομάτων πρόνοιας που προσφέρει ο Συνεταιρισμός από το σχετικό αποθεματικό του για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών των ιδίων και των οικογενειών τους,

3. να κάνουν χρήση των νομικών υπηρεσιών του Συνεταιρισμού σε θέματα που σχετίζονται με τα πνευματικά τους δικαιώματα που έχουν μεταβιβάσει καταπιστευτικώς στο Συνεταιρισμό με τη Σύμβαση Ανάθεσης και τα οποία διαχειρίζεται ο Συνεταιρισμός.

4. να εισπράττουν τα δικαιώματα που τους αναλογούν, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διανομής, μετά την αφαίρεση του ποσοστού που παρακρατεί ο Συνεταιρισμός για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης.

 

 

ΑΡΘΡΟ 8

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

 

Οι συνεταίροι υποχρεούνται:

1. να σέβονται τους νόμους που διέπουν τα πνευματικά δικαιώματα, το Καταστατικό, τους εσωτερικούς κανονισμούς του Συνεταιρισμού και τις δεσμευτικές για όλους αποφάσεις των συνεταιριστικών οργάνων,

2. να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις,

3. να καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής και κάθε τακτική ή έκτακτη εισφορά που προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό ή επιβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

4. να μην εκχωρούν μέρος ή το σύνολο των εισπραττομένων δικαιωμάτων σε χρήστες και γενικά σε κάθε πρόσωπο που έχει συμφέρον ή θα μπορούσε από οποιαδήποτε αιτία να έχει συμφέρον στην εκμετάλλευση των έργων,

5. να ενημερώνουν το Συνεταιρισμό για κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων δημιουργού

6. να ενημερώνουν γραπτώς το Συνεταιρισμό για τα έργα που έχουν δημιουργήσει με οποιοδήποτε τρόπο και για (τυχόν) νέα έργα τους που δημιουργούν μετά την ανάθεση της διαχείρισης, όπως ειδικότερα ορίζεται στη Σύμβαση Ανάθεσης

 

ΑΡΘΡΟ 9

 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ

 

Παύουν να είναι μέλη του Συνεταιρισμού:

1.Όσοι αποκλείονται σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού,

2.Όσοι καταγγέλλουν για σπουδαίο λόγο τη Σύμβαση Ανάθεσης και εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποδεχθεί την καταγγελία ή υπάρξει σχετική απόφαση δικαστηρίου. Η καταγγελία ισχύει από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο έγινε, εφόσον από την καταγγελία μέχρι το τέλος του έτους μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, άλλως στο τέλος του επόμενου έτους.   

3. Όσοι καταγγέλλουν εμπρόθεσμα τη Σύμβαση Ανάθεσης, σύμφωνα με τους όρους της τελευταίας.                    

 

 

ΑΡΘΡΟ 10

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

 

Α) Συνεταίρος μπορεί να αποκλεισθεί ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, για την απόφαση της οποίας απαιτείται η εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.   

Β) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τον αποκλεισμό:

1. όταν ο συνεταίρος με τη συμπεριφορά του βλάπτει τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού και ιδίως όταν παραβιάζει τις υποχρεώσεις των εδαφίων  του άρθρου 8 του παρόντος και

2. εφόσον με τη συμπεριφορά του πλήττει τα νόμιμα δικαιώματα άλλων πνευματικών δημιουργών και ιδιαίτερα εφόσον τελέσει αδικήματα που προβλέπονται στις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι ίδιοι λόγοι, καθοριζόμενοι ως σπουδαίοι, θεμελιώνουν, μεταξύ άλλων δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης Ανάθεσης από το Συνεταιρισμό.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11

 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

 

Κάθε συνεταίρος ευθύνεται εις ολόκληρο για τα χρέη του Συνεταιρισμού κατά ποσό ίσο με την ονομαστική αξία της συνεταιριστικής του μερίδας.                   

                             

ΑΡΘΡΟ 12

 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

 

Α) Έσοδα του Συνεταιρισμού αποτελούν:

  1. οι εισφορές των μελών (τακτικές και έκτακτες), τα δικαιώματα εγγραφής και τα ποσά που προέρχονται από τα ποσοστά που παρακρατήθηκαν από τα εισπραχθέντα δικαιώματα για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση αύξησης του ποσοστού απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. 

  2. τα εισπραχθέντα δικαιώματα που δεν μπόρεσαν να διανεμηθούν ή που δεν αναζητήθηκαν από τους δικαιούχους για μία πενταετία μολονότι ο Συνεταιρισμός προέβη σε όλες τις δέουσες ενέργειες.

  3. τα έσοδα από τη διαχείριση των δικαιωμάτων που έχει αποκτήσει από χαριστική αιτία ο Συνεταιρισμός

  4. οι τόκοι των καταθέσεων όψεως ή επί προθεσμίας και γενικότερα τα έσοδα από την περιουσία του Συνεταιρισμού

  5. επιχορηγήσεις κρατικές, διεθνών οργανισμών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου

  6. κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και ενισχύσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που γίνονται δεκτές όπως ορίζει ο νόμος.    

  7. Πρόσθετο έσοδο του Συνεταιρισμού μπορεί να είναι και  έκτακτη εισφορά που εισηγείται το Δ.Σ. και εγκρίνει η Γ.Σ.

 

Β) Έξοδα του Συνεταιρισμού αποτελούν ιδίως:

1. τα έξοδα διαχείρισης και ιδιαίτερα τα έξοδα για την είσπραξη, διανομή και προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων που του έχουν ανατεθεί

2.  τα λειτουργικά έξοδα του οργανισμού

3. τα έξοδα για τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε συνέδρια που αφορούν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων

4. τα επιδόματα που παρέχονται στους συνεταίρους από το ειδικό αποθεματικό πρόνοιας του Συνεταιρισμού.

 

 

ΑΡΘΡΟ 13

 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

 

Όργανα του Συνεταιρισμού είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο.

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Α) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του συνεταιρισμού, απαρτίζεται από όλα τα μέλη του που συνέρχονται σε τακτική και έκτακτη συνεδρίαση, όπως ορίζει ο νόμος και το καταστατικό. Αποφασίζει για όλα τα θέματα του Συνεταιρισμού και οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους συνεταίρους έστω κι αν απουσιάζουν από τις ενέργειες αυτής.

Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται:

 

1. η τροποποίηση του Καταστατικού καθώς και η έγκριση και τροποποίηση της Σύμβασης Ανάθεσης,

2. η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού,

3. η έγκριση και τροποποίηση του Κανονισμού Διανομής των εισπραττομένων αμοιβών πνευματικών δικαιωμάτων και των εισπράξεων από το δικαίωμα του άρθρου 18 του Ν.2121/1993, καθώς και η έγκριση και τροποποίηση του αμοιβολογίου,

4. η συμμετοχή σε εταιρία ή σε άλλο συνεταιρισμό και η αποχώρηση από αυτήν,

5. η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης,

6. η έγκριση του προϋπολογισμού και του προγράμματος δράσης,  

7. η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εξόδων,

8. η εκλογή και απαλλαγή κάθε ευθύνης του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου,

9. η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων,

10. ο σχηματισμός αποθεματικού πρόνοιας και άλλων ειδικών και έκτακτων αποθεματικών,

11. η έγκριση της εισδοχής νέων συνεταίρων και της απονομής ή απώλειας της ιδιότητας του συνεταίρου και ο αποκλεισμός συνεταίρου,

12. όσες άλλες αρμοδιότητες ανατίθενται στη Γενική Συνέλευση από το παρόν Καταστατικό.

 

Β) Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού και συνέρχεται σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις.

Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά κατ’ έτος ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε τη συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα για συζήτηση, το Εποπτικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των 2/3. Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να ζητήσουν από το Δ.Σ. τα μέλη του Συνεταιρισμού, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα ορίζοντας και το θέμα συζήτησης και που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τριάντα (30) μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος με δυνατότητα προσθήκης και άλλων θεμάτων προς συζήτηση από το Δ.Σ. Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση κοινοποιείται στους συνεταίρους δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Με προσωπικές ειδοποιήσεις, ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικώς ή με οποιονδήποτε τεχνολογικώς πρόσφορο τρόπο, που να αποδεικνύεται.  Με αίτηση του 1/10 των μελών, που πρέπει να υποβληθεί στην γραμματεία του φορέα, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να προστεθούν και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Σε αυτή την περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αποστείλει νέα συμπληρωματική πρόσκληση στα μέλη με το σύνολο των προς συζήτηση θεμάτων πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Γ) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το 1/2 τουλάχιστον των Συνεταίρων. Εάν δεν υπάρξει απαρτία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την καθορισμένη ώρα πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης, η απαρτία θεωρείται ως μη πραγματοποιηθείσα και η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός επτά (7) ημερών χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται το 1/5 τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού. Εάν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε δεύτερη και τελευταία επαναληπτική, εντός επτά (7) ημερών χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται το 1/10 των συνεταίρων, ο αριθμός των οποίων σ’ αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος των επτά.

 

Δ) Στην έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στη Γ.Σ. ανακοινώνει την ύπαρξη απαρτίας και προεδρεύει. Σε περίπτωση απουσίας του αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο ή από τον Γεν. Γραμματέα και τηρούνται πρακτικά. Μέλη του Δ.Σ δεν μπορούν να εκλεγούν στις θέσεις Προέδρου και Γεν. Γραμματέα αν στα θέματα ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται και θέμα ανάκλησης μελών του Δ.Σ. (περίπτωση μομφής). Στη περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας εκλέγονται από το σώμα.

 

Ε)  Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει αποκλειστικά και μόνο για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη δεν γίνεται να προστεθούν, εκτός εάν στη Γ.Σ. παρίστανται όλοι ανεξαιρέτως οι συνεταίροι, οπότε με πλειοψηφία αποφασίζεται η εγγραφή και άλλων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη.

Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά, αν το ζητήσει το 1/20 των μελών όχι λιγότερα από τρία.

 

ΣΤ) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων μελών (50% + 1), εκτός των περιπτώσεων που το παρόν Καταστατικό απαιτεί εξαιρετική πλειοψηφία.

 

Ζ) Στη Γενική Συνέλευση για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού του Συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας ή της ευθύνης των συνεταίρων, τον αποκλεισμό συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, τη συγχώνευση ή την αναβίωση του Συνεταιρισμού, τη μεταβολή του Κανονισμού Διανομής καθώς και την ανάκληση και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου και την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη, αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με συνήθη απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται σ’ αυτή τα 2/3 των μελών. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται σ’ αυτήν το ½ συν ένα των συνεταίρων .

Οι αποφάσεις γι’ αυτά τα θέματα λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού (50% + 1).

 

Η)  Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση της χειρός και η καταμέτρηση των ψήφων γίνεται από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Ο συνεταίρος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με μία μόνο ψήφο. Ψήφος δια αλληλογραφίας ή δια εκπροσώπου δεν επιτρέπεται.

Εξαιρετικά η ψηφοφορία είναι μυστική στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. στις αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 15

2. για την ανάκληση μελών του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου,

3. για την απαλλαγή από ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

4.για την απαλλαγή από ευθύνη μελών του Εποπτικού Συμβουλίου,

5. για την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης,

6.για την έγκριση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου,   

7. για τον αποκλεισμό συνεταίρου και

8. για προσωπικά θέματα.

Τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν για τις αποφάσεις που αφορούν την απαλλαγή από την ευθύνη τους.

 

Θ) Αν ο Συνεταιρισμός,

1. αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή εάν

2. κατά τη σύνταξη του ισολογισμού, διαπιστωθεί ότι το παθητικό (υποχρεώσεις) υπερβαίνει κατά 1/3 το συνολικό ποσό της ευθύνης όλων των συνεταίρων, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην μεν πρώτη περίπτωση έκτακτη Γενική Συνέλευση στη δε δεύτερη περίπτωση την τακτική Γενική Συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους συνεταίρους. Στη Γενική αυτή Συνέλευση υποβάλλεται, εάν είναι μεν έκτακτη, το τελευταίο ισοζύγιο Γενικού Καθολικού, εάν δε είναι τακτική, ισολογισμός. Και στις δύο περιπτώσεις υποβάλλεται και έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περιουσιακή κατάσταση του Συνεταιρισμού και την προτεινόμενη έκτακτη εισφορά.

 

ΑΡΘΡΟ 15

 

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

 

Α) Τρεις μήνες πριν τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να ορίσει ημερομηνίες για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

 

α) Στην αρχή της συνεδρίασης ανακοινώνεται η απαρτία και εκλέγεται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης με ανάταση χειρός. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν δεν παρευρίσκεται κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα μέλος του Συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση. Μέλη του απερχόμενου  Δ.Σ δεν μπορούν να εκλεγούν στις θέσεις του Προέδρου και Γραμματέα της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης.

 

β) Τα μέλη της Συνέλευσης εκλέγουν τριμελή Εφορευτική Επιτροπή και δύο αναπληρωματικά μέλη για τη διενέργεια των εκλογών. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τις αρχαιρεσίες Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. Πρόεδρος της Επιτροπής ανακηρύσσεται ο συνεταίρος που εξελέγη με σχετική πλειοψηφία και Γραμματέας της Επιτροπής ο αμέσως επόμενος.

 

γ) Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιούνται στα γραφεία της έδρας του Συνεταιρισμού  δέκα πέντε (15) ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. 

 

δ) Τα πέντε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο ανά επαγγελματική κατηγορία. Τα υπόλοιπα δύο μέλη εκλέγονται με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο από το σύνολο των μελών ανεξαρτήτως επαγγελματικής κατηγορίας. Κάθε συνεταίρος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα είτε για να εκλεγεί από το σύνολο των συνεταίρων είτε από την επαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκει. Ουδείς συνεταίρος δύναται να είναι ταυτόχρονα υποψήφιος σε μία κατηγορία και στο σύνολο των συνεταίρων.

    

ε) Η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται με το σύστημα του ενιαίου ψηφοδελτίου. Στα ψηφοδέλτια αναγράφονται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι για κάθε όργανο και η ειδικότητά τους. Κάθε συνεταίρος για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. μπορεί να θέσει έως ένα σταυρό  στους υποψηφίους της επαγγελματικής κατηγορίας που ανήκει και δύο σταυρούς στους υποψηφίους που εκλέγονται ανεξαρτήτως επαγγελματικής κατηγορίας και έως ένα σταυρό στους υποψηφίους του Εποπτικού Συμβουλίου.   

 

στ) Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην γραμματεία του Οργανισμού, ημέρες και ώρες λειτουργίας του, είτε αυτοπροσώπως είτε με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο που αποδεικνύεται (π.χ. mail, fax κτλ) από το πέρας της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης και λήγει την δωδεκάτη νυχτερινή της έκτης ημέρας πριν την ημέρα των αρχαιρεσιών. Οι υποψηφιότητες πρωτοκολλούνται υποχρεωτικά. Σε περίπτωση που ένας συνεταίρος ανήκει σε δύο ή περισσότερες επαγγελματικές κατηγορίες, επιλέγει στη σύμβαση ανάθεσης, την επαγγελματική κατηγορία στην οποία θα δικαιούται να ψηφίζει.  Αμέσως μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας η Εφορευτική Επιτροπή, αφού προηγουμένως διαπιστώσει ως μόνη αποκλειστικώς αρμοδία τη νομιμότητα των υποψηφιοτήτων, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια και αναρτά τους σχετικούς πίνακες σε εμφανές σημείο των γραφείων της έδρας του Συνεταιρισμού. Ακολούθως μεριμνά για την ετοιμασία των σχετικών ψηφοδελτίων που εκτιμά ότι θα απαιτηθούν για την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

 

ζ) Κατά την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, η οποία πραγματοποιείται από τις 9.00 π.μ. έως τις 7μμ., η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να βρίσκεται στα γραφεία της έδρας του Συνεταιρισμού και να ελέγχει την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών.

 

η) Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί την καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων, ανακοινώνει τους επικρατήσαντες υποψηφίους και συντάσσει το πρακτικό εκλογής το οποίο παραδίδεται στον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας της θέσης του δεύτερου συμβούλου του ενιαίου ψηφοδελτίου, όπως και στους κλαδικούς υποψηφίους διενεργείται κλήρωση.     

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό. Είναι αρμόδιο:

1. να εκτελεί το ετήσιο πρόγραμμα δράσης  και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης,

2. να καταρτίζει και να τροποποιεί τη Σύμβαση Ανάθεσης και να την υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση,

3. να συντάσσει στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να τους υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση και στο Εποπτικό Συμβούλιο για έλεγχο τριάντα ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης,

4. να αποφασίζει την εγγραφή συνεταίρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό

5. να προτείνει τον αποκλεισμό συνεταίρων στη Γενική Συνέλευση,

6. να συνεργάζεται με τους δημόσιους φορείς και με τους άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης για την προώθηση και προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, διορίζοντας αντιπροσώπους του Συνεταιρισμού, όποτε το κρίνει αναγκαίο,

7. να συνάπτει τις ατομικές και συλλογικές συμβάσεις με τους χρήστες, να επεξεργάζεται το αμοιβολόγιο και να το προτείνει στη Γενική Συνέλευση,

8. να συνάπτει συμβάσεις αμοιβαιότητας με ξένους οργανισμούς,

9. να προσλαμβάνει και να απολύει το Γενικό Διευθυντή και το υπόλοιπο προσωπικό διαχείρισης, να τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες και να καθορίζει το μισθό τους, με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.

10. να ορίζει τους εκπροσώπους του Οργανισμού σε συνέδρια,

11. να προσδιορίζει το ποσοστό παρακράτησης για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης. Υποχρεούται να γνωστοποιεί αυτό το ποσοστό στους πνευματικούς δημιουργούς πριν από την υπογραφή της Σύμβασης Ανάθεσης. Ενδεχόμενη αύξηση του ποσοστού αυτού έχει ισχύ ένα χρόνο μετά την έγκριση της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση.

12. να αποδέχεται τις δωρεές και τις κληρονομιές,

13. να καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Συνεταιρισμού,

14. να καταρτίζει (ή να τροποποιεί) τον κανονισμό διανομής των εισπραττομένων αμοιβών πνευματικών δικαιωμάτων και να τον εισηγείται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση,

15. να συντάσσει ετήσιο προϋπολογισμό εξόδων και να τον υποβάλλει για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.                                     

 

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται  από επτά μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Πέντε από τα μέλη εκλέγονται ανά ένα από κάθε επαγγελματική κατηγορία. Δύο από τα μέλη εκλέγονται από το σύνολο των συνεταίρων, ανεξαρτήτως επαγγελματικής κατηγορίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού να καταβάλλουν την επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές του υποθέσεις.  

 

Γ) Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να παραταθεί το πολύ για έξι μήνες μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επανεκλέγονται ελεύθερα.

 

Δ) Τα μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν μπορούν:     

1. να είναι επιχειρηματίες ή εταίροι, διαχειριστές ή διευθυντές σε εμπορο-βιομηχανικές επιχειρήσεις που προωθούν, διοργανώνουν ή εκμεταλλεύονται οποιαδήποτε δημόσια θεάματα, που εκδίδουν, δημοσιεύουν ή αναπαράγουν δια μηχανικών μέσων οποιαδήποτε πνευματικά έργα ξένης δημιουργίας

2. να ασκούν στις εν λόγω εταιρίες καθήκοντα παραγωγού σε μόνιμη βάση,

3. να είναι παραγωγοί ή/και εκτελεστές παραγωγής έργων κινηματογράφου, φωνογραφημάτων, βιντεογραφημάτων ή οποιωνδήποτε άλλων μέσων οπτικοακουστικής επικοινωνίας,

4. να είναι ιδιοκτήτες, διαχειριστές, διευθυντές ή διοικητές σε οργανισμούς ραδιομετάδοσης, όποιο και αν είναι το μέσο επικοινωνίας δια σημάτων ήχου ή εικόνων και ήχου,

5. να ασκούν διευθυντικές εξουσίες σε εταιρία διαχείρισης πνευματικών ή συγγενικών δικαιωμάτων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εκτός αν τις ασκούν κατ’ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού,

6. να ασκούν ανάλογες αρμοδιότητες σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (ή και σε υπηρεσίες του Δημόσιου), εφόσον υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν τα συμφέροντά του αντιμέτωπα με αυτά του Συνεταιρισμού,

Όποιοι αναλαμβάνουν τέτοια καθήκοντα κατά τη διάρκεια της θητείας τους εκπίπτουν των συνεταιριστικών τους αξιωμάτων. Εκπίπτουν επίσης των αξιωμάτων τους όποιοι καταδικαστούν για διαχειριστικές ατασθαλίες σε βάρος του Συνεταιρισμού ή παραβιάσουν τις διατάξεις των άρθρων 65 και 66 του Ν.2121/1993 ή τις διατάξεις των εδαφίων 1, 4 και 5 του άρθρου 8 του παρόντος Καταστατικού, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συνέρχεται ειδικά γι΄ αυτό το σκοπό και αποφασίζει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου ζ του άρθρου 15 του Καταστατικού. Εάν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου ή έκπτωση από τα αξιώματά τους είναι αυτοδίκαιη.  

7.  Όλως εξαιρετικά δύναται συνεταίρος να μετέχει σε προσωπική εταιρεία ή σε ΕΠΕ με την επαγγελματική του ιδιότητα για την δημιουργία έργων και τη προώθηση τους που ρητά αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι αυτό δεν αντιβαίνει και δε συγκρούεται με τα συμφέροντα των μελών του Συνεταιρισμού.

 

Ε) Εντός το αργότερο 10 ημερών μετά τις αρχαιρεσίες και με πρόσκληση του πρώτου σε σταυρούς προτίμησης εκλεγέντος από το γενικό σύνολο Συμβούλου το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Για την έγκυρη εκλογή των μελών στα αξιώματα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα και Ταμία απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερεις(4) ψήφοι. Η ανακατανομή των αξιωμάτων μεταξύ των μελών του ΔΣ, είναι δυνατή μόνο με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του.

Σε περίπτωση παραίτησης, ανάκλησης, έκπτωσης, θανάτου, μέλους του Δ.Σ. αυτό αντικαθίσταται από το επόμενο σε σταυρούς αναπληρωματικό μέλος από την επαγγελματική κατηγορία ή το σύνολο.

Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί της επί μέρους κατηγορίας, καλείται το πρώτο σε ψήφους αναπληρωματικό μέλος από το σύνολο των αναπληρωματικών.

Εάν μέλος του Δ.Σ. αποπεμφθεί ή εκπέσει του αξιώματος με απόφαση του Δ.Σ. η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. στην οποία δύναται να προσφύγει το εν λόγω μέλος και να διεκδικήσει τη δικαίωσή του.

Το μέλος ειδοποιείται με συστημένη επιστολή για την πρόθεση του Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία του 50% συν ένα αποφαίνεται για το θέμα.

Σε περίπτωση δικαίωσης το μέλος αποκαθίσταται στην προτεραία θέση του αντικαθιστώντας τον αντικαταστάτη του.

 

ΣΤ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις.

Τακτική συνεδρίαση ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές προς τα μέλη, χωρίς δικαίωμα λόγου και ψήφου.

Την πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ορίζοντας και τα θέματα ημερήσιας διάταξης και αποστέλλεται προς τα μέλη πέντε (5) ημέρες προ της ημερομηνίας σύγκλησης Δ.Σ.

Κάθε μέλος του Δ.Σ. έχει δικαίωμα να προτείνει θέματα προς συζήτηση εφ’ όσον έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα τρεις (3) ημέρες προ της τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ.

Εκτάκτως δύναται να συγκληθεί Δ.Σ. όποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/3 των μελών του Δ.Σ.

Στη δεύτερη περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει Δ.Σ. εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

Εάν αρνηθεί τότε το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Αντιπρόεδρο. Εάν και αυτός αρνηθεί τότε τα μέλη του Δ.Σ. που υπέβαλλαν το αίτημα συνέρχονται σε συνεδρίαση αρκεί ο αριθμός των παρευρισκομένων να μην είναι μικρότερος των πέντε (5). 

 

1. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. βρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του Δ.Σ.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.

Εκπροσώπηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από άλλο μέλος δεν επιτρέπεται.

Οι αποφάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και τα παρευρισκόμενα μέλη του Δ.Σ.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν άμεσα αυτόν ή συγγενή του πρώτου βαθμού.

 

2. Εάν ένα μέλος του Δ.Σ. απουσιάσει από τρεις (3) συνεχόμενες αδικαιολόγητες τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή απουσιάσει για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών δικαιολογημένα ή μη, ειδοποιείται με συστημένη επιστολή από το Δ.Σ. για την αντικατάστασή του. Εντός πενθημέρου από την παραλαβή της ειδοποίησης το μέλος έχει το δικαίωμα να προσκομίσει στο Δ.Σ. για την επανεξέταση της υπόθεσής του νόμιμα δικαιολογητικά των απουσιών του. Το Δ.Σ. θα αποφασίσει εάν συνεχίσει να διατηρεί την ιδιότητα του μέλους. Άλλως θεωρείται ως παραιτηθέν και αντικαθίσταται μετά από απόφαση του Δ.Σ. από τον πρώτο σε ψήφους αναπληρωματικό μέλος κατηγορίας ή του συνόλου το οποίο και ειδοποιείται με συστημένη επιστολή. Εάν δεν υπάρξει αποδοχή των αναπληρωματικών μελών, το Δ.Σ. προσφεύγει στο Πρωτοδικείο και ζητά την κάλυψη θέσης με προτεινόμενο μέλος.

 

Ζ) Τα μέλη του Δ.Σ. με την πλειοψηφία των 2/3 δύνανται με πρόταση τους να συζητήσουν την άρση της ψήφου τους προς οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. εκτιμώντας έλλειψη συνεργασίας, αναποτελεσματικότητας, αδράνειας, ή και ανάρμοστη συμπεριφορά προς τα μέλη του Δ.Σ. και του Συνεταιρισμού.

Ακόμη δύνανται να καταθέσουν και πρόταση αποβολής από το Δ.Σ. και τον Συνεταιρισμό.

Στην περίπτωση αυτή η απόφαση ισχύει μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. Ε.

 

Η) Το αξίωμα των μελών του Δ.Σ. είναι τιμητικό και άμισθο. Το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει αποζημίωση των μελών για τις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. αφού προηγουμένως έχει εγκριθεί από τη Γ.Σ.

Ακόμη, το Δ.Σ. με απόφασή του δύναται να εγκρίνει και να προεγκρίνει έξοδα κίνησης εντός και εκτός Ελλάδας, στάθμευσης, σίτισης, διαμονής με παραστατικά και ότι άλλο χρειάζεται για την επίτευξη του σκοπού του Συνεταιρισμού προς όφελος των Συνεταίρων.                             

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Α) Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων, όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής και εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό έναντι τρίτων και δικαστικώς. Σε περίπτωση κωλύματος αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο ή, εάν κωλύεται και αυτός, από Σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Β) Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει την αλληλογραφία, εποπτεύει τη τήρηση των αρχείων του Συνεταιρισμού και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης  και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα πρακτικά καθώς και όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής. Επίσης, τηρεί βιβλίο αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και βιβλίο αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Υποχρεούται να ανακοινώνει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το περιεχόμενο των εισερχομένων και των εξερχομένων εγγράφων. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση και ενημέρωση του μητρώου των μελών. Εάν κωλύεται αντικαθίσταται από Σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Γ) Ο Ταμίας εποπτεύει την ακριβή και νόμιμη τήρηση των λογιστικών βιβλίων, είναι υπεύθυνος για τις εισπράξεις και εποπτεύει την ορθή λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών. Συντάσσει τον προϋπολογισμό και την έκθεση οικονομικής διαχείρισης. Σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνεται από Σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Υπογράφει μετά του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων καθώς και κάθε άλλο έγγραφο οικονομικής χρήσης.

 

Δ) Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνουν ό,τι καθήκοντα τους ανατίθενται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα ή τον Ταμία και γενικότερα βοηθούν στη διοίκηση και διαχείριση του Συνεταιρισμού.

 

 

ΑΡΘΡΟ 18

 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Α) Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία μέλη που εκλέγονται από αρχαιρεσίες μαζί μετά του Δ.Σ. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται σε συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού να συμπέσουν ως μέλη των δύο οργάνων, ενώ είναι επιτρεπτό να συμπέσουν στο ίδιο όργανο.

Η θητεία του αρχίζει και τελειώνει τις ίδιες καταλυτικές ημερομηνίες με του Δ.Σ.

 

Β) Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

 

Γ) Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα και καθήκον κάθε έξι μήνες να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων του Συνεταιρισμού, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού.

 

Δ) Εάν το Εποπτικό Συμβούλιο διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση υποδεικνύει στο Διοικητικό Συμβούλιο την επανόρθωσή τους. Εάν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού, το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί με έγγραφό του στο οποίο καθορίζει με ακρίβεια το θέμα προς συζήτηση και τις σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που διαπίστωσε, να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο (το οποίο και υποχρεούται) να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα στις προθεσμίες που προβλέπει το παρόν Καταστατικό. Το ως άνω έγγραφο του Εποπτικού Συμβουλίου αποστέλλεται στα μέλη μαζί με την πρόσκληση για έκτακτη Γενική Συνέλευση.  

 

Ε) Το Εποπτικό Συμβούλιο συντάσσει έκθεση επί του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, την οποία και καταθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο.  Η έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου μαζί με τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, πρέπει με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, να αποσταλούν στους συνεταίρους δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

ΣΤ) Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης ενός ή και περισσοτέρων μελών του Εποπτικού Συμβουλίου το Δ.Σ. προσκαλεί τους αναπληρωματικούς.

Εάν αυτό δεν είναι εφικτό διότι δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί τότε το Δ.Σ. με αίτησή του δύναται να ζητήσει τον διορισμό μέλους ή μελών από το αρμόδιο Δικαστήριο και για θητεία ίση με το υπόλοιπο θητείας του Δ.Σ.

Το πλειοψηφούν μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 19

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

Α) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. τη πρόσληψη Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού και Νομικού Συμβούλου, για τη νομική στήριξη του Οργανισμού καθορίζοντας το ύψος των αμοιβών τους. Το Δ.Σ. σε περίπτωση τέτοιας απόφασης προσλαμβάνει Γενικό Διευθυντή ή Νομικό Σύμβουλο ύστερα από σχετική προκήρυξη δημοσιευμένη σε δύο (2) εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, περιγράφοντας τα αιτούμενα προσόντα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Μεταξύ των υποψηφίων το Δ.Σ. με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του επιλέγει τον καταλληλότερο και προχωρά στην πρόσληψή του

Ο Γενικός Διευθυντής δύναται να είναι και μέλος του Συνεταιρισμού, και υποχρεούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες και έχει δικαίωμα λόγου χωρίς όμως να δικαιούται να λαμβάνει μέρος στη λήψη αποφάσεων.  Το Δ.Σ. με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του προσλαμβάνει το αναγκαίο προσωπικό για τις ανάγκες του Φορέα λογιστήριο, γραφέα, δακτυλογράφο, καθαρίστρια κ.α. προσδιορίζει το ύψος της αμοιβής, τους όρους εργασίας και τη διάρκεια χρόνου απασχόλησης σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση καθώς και το είδος της σύμβασης, έχοντας την υποχρέωση να γνωστοποιήσει τις συμβάσεις αυτές στη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

 

 

Β)

1. Μέλη του προσωπικού διαχείρισης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Συνεταιρισμού και επίσης δεν πρέπει να υφίσταται  συγγένεια μέχρι και δευτέρου βαθμού με τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου: Για τα πρόσωπα που αποτελούν το προσωπικό διαχείρισης ισχύουν τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού για τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. Επίσης ο Γενικός Διευθυντής και τα μέλη του προσωπικού διαχείρισης δεν μπορούν: α) να αποκτήσουν συμφέροντα στη λειτουργία εταιρίας ή νομικού προσώπου τα συμφέροντα του οποίου μπορεί να έρθουν σε σύγκρουση με αυτά του Συνεταιρισμού, β) να ακολουθούν προσωπικούς σκοπούς χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Συνεταιρισμού, γ) να είναι πράκτορες δημιουργών, δ) να αποκτήσουν οποιοδήποτε συμφέρον σε εταιρεία που συμμετέχει καθ ΄ οιονδήποτε τρόπο στην παραγωγή ή διάδοση πνευματικών έργων που διαχειρίζεται ο Συνεταιρισμός.     

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

 

Ως διαχειριστική χρήση ορίζεται το ημερολογιακό έτος, ήτοι από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 21

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

(Ν. 1667/86)

 

Α) Για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Πέραν των προβλεπομένων στην οικεία νομοθεσία αποφασίζει η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. Ομοίως, για το σχηματισμό ειδικών ή έκτακτων αποθεματικών. Από τα αποθεματικά, το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του δύναται να επιδοτεί μέλη του Συνεταιρισμού για κοινωνικούς ή ανθρωπιστικούς λόγους.

 

ΑΡΘΡΟ 22

 

ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

Α) Ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και με βάση τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει και τροποποιεί τον Κανονισμό Διανομής.

 

Β) Το προϊόν της διαχείρισης διανέμεται κατ’ αρχήν σύμφωνα με το ποσοστό της συμμετοχής του κάθε έργου σ ΄ αυτό το προϊόν. Αποκλίσεις από αυτήν την αρχή επιτρέπονται μόνο εάν η πραγματική χρήση κάθε έργου δεν μπορεί να υπολογιστεί ή για τον υπολογισμό της απαιτείται δυσανάλογη εργασία και κόστος. Ακόμα όμως και σ’ αυτές τις περιπτώσεις η διανομή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια.

 

                                        

ΑΡΘΡΟ 23

 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

 

Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:

1. αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των 10,

2. όταν λήξει ο χρόνος διάρκειας και δεν έχει αποφασιστεί παράταση από τη Γενική Συνέλευση,

3. αν αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση,

4. αν κηρυχθεί σε πτώχευση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.1667/86.

 

 

ΑΡΘΡΟ 24

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

Α) Σε περίπτωση διαλύσεως του Συνεταιρισμού, η εκκαθάριση διενεργείται από το Εποπτικό Συμβούλιο. 

 

Β) Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του Συνεταιρισμού. Το υπόλοιπο διανέμεται στους συνεταίρους σύμφωνα με τον Κανονισμό Διανομής.  

 

 

Ο Πρόεδρος                    

Η Γεν. Γραμματέας

 

 

 

 

 

Πάνος Παπαδημητρίου              

Κατερίνα Ζουράρη