ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 Τα βασικά κριτήρια για τη διανομή των δικαιωμάτων είναι το ρεπερτόριο και η ειδικότητα του κάθε δικαιούχου - μέλους. Οι πηγές εσόδων από δικαιώματα είναι οι κάτωθι:

 Στην περίπτωση των επαναπροβολών από ΕΡΤ, εκτός του ρεπερτορίου και της ειδικότητας του δικαιούχου - μέλους, λαμβάνονται υπόψη η κατηγορία του έργου (ντοκιμαντέρ, σήριαλ, κ.τ.λ.), η διάρκεια του   έργου, η ζώνη προβολής και το είδος της επανάληψης (α΄, β΄ ή πολλαπλή επανάληψη).

 Τα έσοδα αυτά προκύπτουν έπειτα από την υπογραφή σχετικής Σύμβασης, στην οποία αναφέρεται η προμήθεια του παραγωγού και το ποσοστό το οποίο εισπράττει ο Οργανισμός, αφαιρουμένης της   προμήθειας. Το ποσό αυτό διανέμεται στα μέλη (ο Οργανισμός δεν εισπράττει για μη μέλη), σύμφωνα με τα ποσοστά ανά ειδικότητα, όπως αυτά έχουν εγκριθεί στον Κανονισμό Διανομής του Οργανισμού.

 Τα έσοδα από την εύλογη αμοιβή προσδιορίζονται ανάλογα με το έτος που αφορούν και όχι με το έτος της είσπραξής τους. Επειδή οι εισπράξεις από τους εισαγωγείς γίνονται αναδρομικά και αφορούν   προηγούμενα έτη, η διανομή στους δικαιούχους ακολουθεί την αναδρομικότητα των εσόδων. 

 Σημειώνεται ότι η διανομή πραγματοποιείται επί των εισπραχθέντων για τα δικαιώματα χρημάτων και μετά την παρακράτηση από τον Οργανισμό του ποσοστού διαχείρισης, το οποίο ανέρχεται σε 20% των   εσόδων από κάθε πηγή.

 

 Πατήστε εδώ για να δείτε τον "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ".