ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΩΝ

 Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού ως έσοδο του Οργανισμού αποτελούν τα εισπραχθέντα δικαιώματα που αποβαίνουν μη διανεμητέα κατά την έννοια και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται   από το Νόμο 4481/2017.

 Συγκεκριμένα στο άρθρο 19 παράγραφο 2 του παραπάνω Νόμου, ο Οργανισμός υποχρεούται να διανείμει τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους, τακτικά, επιμελώς, με ακρίβεια και σύμφωνα με τον   κανονισμό διανομής το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εννέα μήνες εντός του φορολογικού έτους εντός του οποίου εισπράχθηκαν. Ο Οργανισμός λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ταυτοποίηση   και εντοπισμό των δικαιούχων, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 19 του Ν.4481/2017. Αν τα ποσά που οφείλονται δεν είναι δυνατό να διανεμηθούν μετά την παρέλευση τριών (3) ετών   από το τέλος του φορολογικού έτους εντός του οποίου εισπράχθηκαν και εφόσον ο Οργανισμός έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, τα ποσά αυτά θεωρούνται μη διανεμητέα. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και   στα μη διανεμητέα ποσά από την είσπραξη της εύλογης αμοιβής. 

 

 Διάθεση μη διανεμητέων ποσών για κοινωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

 Ο Οργανισμός μεταξύ των λοιπών σκοπών του όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 2 του Καταστατικού του, μπορεί να διοργανώνει και μετέχει σε συνέδρια που αφορούν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας,   υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης και προβαίνει σε εκδόσεις κάθε είδους στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των στόχων του.